NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Thông báo v/v yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

PHỤ LỤC V-6
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
THÔNG BÁO
V/v yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 
Kính gửi: (Tên doanh nghiệp)
- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông báo số ..........................................................................................................
- Căn cứ ...............................................................................................................................
Phòng Đăng ký kinh doanh: ...................................................................................................
Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………. Fax: .....................................................................
Email: …………………………………………. Website: ...............................................................
Yêu cầu (tên doanh nghiệp).....................................................................................................
………………………........................................................... tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Doanh nghiệp chỉ được tiếp tục kinh doanh ngành nghề kinh doanh nêu trên khi đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
- ………..;
- Lưu: ……..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com