NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Thông báo v/v vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi

PHỤ LỤC V-10
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN …
CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
--------------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
THÔNG BÁO
V/v vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
 
Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh)
Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: ...........................................................................
Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………….. Fax: ...........................................................
Email: ………………………………………………….. Website: ....................................................
Căn cứ kết luận/biên bản làm việc số ………………………………………………………………. của …………………………………………….. ngày ……/..…./……….. về việc: ...................................
.............................................................................................................................................
Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo nội dung vi phạm của hộ kinh doanh ...........................
.............................................................................................................................................
như sau:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh sau mười ngày kể từ ngày ký Thông báo này.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế;
- Cơ quan Quản lý thị trường cấp huyện;
- Lưu: ……..
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com