NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Thông báo v/v sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

PHỤ LỤC V-9
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN …
TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
THÔNG BÁO
V/v sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
 
Kính gửi: (Tên hộ kinh doanh)
Tên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: ...........................................................................
Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………….. Fax: ...........................................................
Email: ………………………………………………….. Website: ....................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày ……. tháng …… năm ……………. của Ông/Bà: ................
.............................................................................................................................................
là ..........................................................................................................................................
về việc: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được tài liệu sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……..
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com