NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Thông báo v/v doanh nghiệp giải thể

PHỤ LỤC V-8
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
THÔNG BÁO
V/v doanh nghiệp giải thể
 
Kính gửi: - Công an tỉnh, thành phố ……….
- Cục Thuế tỉnh, thành phố ……….
 
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp ..................................
.............................................................................................................................................
mã số doanh nghiệp ..............................................................................................................
địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................
do Ông/bà: ........................................................................... là người đại diện theo pháp luật.
Căn cứ quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp và thông báo với Quý cơ quan kể từ ngày …/…/….. doanh nghiệp trên đã bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com