NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Thông báo v/v đăng ký giải thể của doanh nghiệp

PHỤ LỤC V-7
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
THÔNG BÁO
V/v đăng ký giải thể của doanh nghiệp
 
Kính gửi: - Công an tỉnh, thành phố ……….
- Cục Thuế tỉnh, thành phố ……….
 
Ngày …./…../……. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp        
.................................................................................................................................
mã số doanh nghiệp ..................................................................................................
địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................................................
do Ông/bà: ............................................................... là người đại diện theo pháp luật.
Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo và đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến bằng văn bản về việc giải thể của doanh nghiệp trên trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được ý kiến của Quý cơ quan, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành thủ tục thụ lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ……..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com