NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

PHỤ LỤC VI-3
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP …
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
-------------------------
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 
- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông báo số ......................................................................................................... ;
- Căn cứ ...............................................................................................................................
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện sau:
Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................
Mã số/mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện: .............................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số/mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện):         
Do: …………………………………………… Cấp ngày: …../……../..............................................
Là chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp sau:
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...........................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
Do: …………………………………………… Cấp ngày: …../……../..............................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................
Điện thoại: …………………………………… Fax: ......................................................................
Email: ………………………………………… Website: ................................................................
Do Ông/Bà (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .................................................................................
Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: ...............................................
Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................
Ngày cấp: ……../…../…… Nơi cấp: ........................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................
Ngày cấp: ……./…../……… Ngày hết hạn: …../…./…………. Nơi cấp: ......................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………. Fax: .....................................................................
Email: …………………………………………. Website: ...............................................................
Là người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện.
Điều 2. (Tên doanh nghiệp) phải chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày …/…../……. (Tên doanh nghiệp)………………….. ……………………………………………………………………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu hồi GCNĐKHĐ;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Phòng Đăng ký kinh doanh các tỉnh/thành phố …;
- ………;
- Lưu: ……..
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com