NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Quyết định v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

PHỤ LỤC VI-2
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN …
TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------

Số: …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ….
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
--------------------------------
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CẤP HUYỆN
 
- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông báo số ......................................................................................................... ;
- Căn cứ ...............................................................................................................................
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của Hộ kinh doanh sau:
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ..........................................................................
Do: …………………………………………… Cấp ngày: …../……../..............................................
Địa điểm kinh doanh: .............................................................................................................
Điện thoại: …………………………………… Fax: ......................................................................
Email: ………………………………………… Website: ................................................................
Do Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ................................................................................
Sinh ngày: ……../……./……… Dân tộc: ……………. Quốc tịch: ...............................................
Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................................
Ngày cấp: ……../…../…… Nơi cấp: ........................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): .........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................................
Ngày cấp: ……./…../……… Ngày hết hạn: …../…./………. Nơi cấp: .........................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………. Fax: .....................................................................
Email: …………………………………………. Website: ...............................................................
Là người đại diện Hộ kinh doanh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ……./…../……. các Ông/Bà ..................................
……………………………………………………………………….. và ..............................................
................................................................................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh bị thu hồi GCNĐKHKD;
- Chi cục Thuế quận, huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký địa điểm kinh doanh;
- Cơ quan quản lý thị trường quận, huyện;
- ………;
- Lưu: ……..
CHỨC DANH NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com