NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh / Văn phòng đại diện

PHỤ LỤC IV-7
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………..
Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm …………..
Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ……

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):...................................................
2. Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..............................................................
Email: ………………………………………………. Website: ........................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động
a. Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):
 
STT Tên ngành Mã ngành
     
     

b. Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ................................................................
.............................................................................................................................................
4. Thông tin về người đứng đầu
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………. Giới tính: .........................................
Sinh ngày: ..…/..…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: .......................................
Chứng minh nhân dân số: .....................................................................................................
Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .....................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ................................................................................................
Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .....................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................
5. Địa điểm kinh doanh trực thuộc (đối với chi nhánh, nếu có)
 
STT Tên địa điểm kinh doanh Địa chỉ Tên người đứng đầu Mã số
         
 
6. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................
Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................................
Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................................
 
  TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
Thông tin về cơ quan quản lý thuế trực tiếp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn).

 
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com