NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com Hotline: 0989.188.84

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.84

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Hợp Doanh

PHỤ LỤC IV-5
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
---------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY HỢP DANH

 
Mã số doanh nghiệp: …………………..
Đăng ký lần đầu, ngày … tháng … năm …………..
Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày … tháng … năm ………
1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………........................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):....................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): .................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………. Fax: ..............................................................
Email: ………………………………………………. Website: ........................................................
3. Ngành, nghề kinh doanh
 
STT Tên ngành Mã ngành
     
     
 
4. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ..............................................................................................
5. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):
............................................................................................................................................
6. Danh sách thành viên
 
STT Tên thành viên Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Giá trị phần vốn góp (VNĐ) Tỷ lệ (%) Số giấy chứng minh nhân dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức Loại thành viên (Hợp danh/ góp vốn)
             
             
 
7. Thông tin về chi nhánh
Tên chi nhánh: .......................................................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................................
Mã số chi nhánh: ...................................................................................................................
8. Thông tin về văn phòng đại diện
Tên văn phòng đại diện: ........................................................................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện: ....................................................................................................
Mã số văn phòng đại diện: ....................................................................................................
9. Thông tin về địa điểm kinh doanh
Tên địa điểm kinh doanh: .......................................................................................................
Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..................................................................................................
Mã số địa điểm kinh doanh: ...................................................................................................
 
  TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
Thông tin về cơ quan quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (http://www.gdt.gov.vn).

 
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com